streda 16:30
19. júna 2024

telefon ikona +421 41 5582341
email ikona rovne@velkerovne.sk

Symboly obce

Prvý odtlačok obecného znaku, uvádza heraldik Ladislav Vrteľ, je na dochovanej písomnosti z 31. októbra 1794. Nepochybne súvisí so starodávnym patrocíniom pôvodného i terajšieho farského kostola sv. Michala Archanjela. Tvar pečatidla je okrúhly a v pečatnom poli je zobrazený sv. Michal Archanjel, stojaci na hadovi. Pomerne úzky kruhopis znie: SIGILLUM POSSES)/!/IONIS ROUNE. Písmeno N v druhom a treťom slove je vyryté opačne.

Pečať obce Veľké Rovné nebola v našej heraldickej literatúre známa a jej objavenie je prekvapujúce, osobitne z ikonografického hľadiska. Pozoruhodné je zobrazenie sv. Michala i skutočnosť, že stojí nie na drakovi, ako je nielen v našej, ale aj erurópskej heraldike obvyklé. Toto vybočenie zo všeobecnej zaužívanej ikonografickej konvencie robí symbol Veľkého Rovného jedinečný. Pozoruhodné sú aj blesky, šľahajúce z anjelovho štítu, presnejšie spoza jeho štítu, ktoré sú tiež v našej heraldike zriedkavé.

Archanjel Michal – jeho meno v preklade znamená “Kto (je) ako Boh?” – sa v Písme spomína v súvislosti s prorokom Danielom ako anjel pomocník (Dan 10:13) a tiež v jeho proroctve apokalypsy (Dan 12:1). V kresťanskej legendistike je sv. Michal stelesnením síl svetla. Ba práve sv. Michal archanjel vystupuje ako hlavný nástroj Božej vôle v boji proti Satanovi.

Kniha Zjavenia popisuje boj Michala s Diablom zvrhnutým na zem slovami: “A videl som anjela zostupovať z neba: mal kľúč od priepasti a veľkú reťaz v ruke. Uchopil draka, toho starého hada, ktorý je diabol a satan, sputnal ho na tisíc rokov, hodil do priepasti …(Zj 20:1-3). Napokon zostúpi oheň z neba a pohltí ho a diabol, zvodca hodený bude do sírneho jazera na veky vekov (Zj 20:10).

Z ohľadom na symboliku Veľkého Rovného nás osobitne zaujíma stotožňovanie draka a hada ako stelesnenie Diabla. Takmer vo všetkých kultúrach sa stretáme, ak nie s totožnou, tak aspoň veľmi príbuznou symbolikou draka a hada. Napokon drak býva najčastejšie zobrazovaný len ako okrídlený had. V tejto súvislosti zobrazenie Diabla zvrhnutého na zem v podobe už bezkrídleho draka – hada má svoju logiku. Stal sa tvorom, pre ktorého už nebolo miesta na nebi, stratil teda krídla. (Zj 12:8).

Pokiaľ ide o ďalšie podrobnosti zobrazenia sv. Michala Archanjela v pečati Veľkého Rovného, pozornosť si zasluhujú dva blesky, korešpondujúce tiež so slovami Písma, popisujúcimi anjela podľa ktorých: “Jeho zjav bol ako blesk ..:(Mat 28:3).

Oblečenie Archanjela do odevu rímskeho vojaka tiež zodpovedá predstavám prvotných kresťanov, žijúcich v Rímskej ríši, o vodcovi nebeských anjelskych vojsk. Napokon sv. Michal Archanjel je – okrem iného – aj jedným z patrónov vojakov.

Takto heraldicky spracovaný znak obce sa používa novodobo od roku 1992.