Oddelenia obecného úradu

Podateľňa

Anna Hnidzíková

tel.: 041/5582341 - kl. 11
   
   

Ekonomické oddelenie

Anna Hrmlová
Mgr. Lenka Malicherová

tel.: 041/5582341 - kl. 13
   
   

Stavebný referát

Ing. Anna Svorníková

tel.: 041/5582341 - kl. 14
   
   

Oddelenie evidencie obyvateľstva a PaM

Jana Mičieto

tel.: 041/5582341 - kl. 17
   
   

Oddelenie daní a matrika

Ing. Renáta Hrankayová

tel.: 041/5582341 - kl. 18
   
   

Oddelenie sociálne a aktivačnej činnosti

Mgr. Zuzana Gaňová

tel.: 041/5582341 - kl. 21
   
   
 

 

 

Tlačivá

   Stavebný referát

     Žiadosť o stavebné povolenie

     Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

     Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení

     Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

     Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie

     Ohlásenie drobnej stavby

     Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

     Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

     Ohlásenie stavebných úprav (udržiavacích prác)

     Oznámenie údajov potrebných pre určenie poplatku za znečisťovanie ovzdušia
     Tlačivo na oznámenie údajov potrebných pre určenie poplatku za znečisťovanie ovzdušia

 

Pre správne zobrazenie potrebujete program Adobe Acrobat Reader.  

 

 

Copyright © Obec Velke Rovne    www.velkerovne.sk    All rights reserved